Naslovna slika

Diseminacija projekta

Provedba i vidljivost projekta u 2021. godini

01.01.2021. – 31.12.2021.
00:00h
Etnografski muzej

Više o projektu

Projekt Etnografskog muzeja prijavljen na javni poziv za dodjelu sredstava EU temeljem mehanizama ITU za uređenje brownfield lokacija Urbane aglomeracije Zagreb prošao je zahtjevnu evaluaciju nakon koje je 10. ožujka 2020. sklopljen ugovor s upravljačkim i posredničkim tijelom čime se pristupa realizaciji projekta. Projekt se realizira u suradnji s partnerom Gradom Zagrebom, a ukupna procijenjena vrijednost je 41.169.216,74 kuna, a odobrena bespovratna sredstva iznose 34.602.834,20 kuna. Ostatak investicije financirati će Grad Zagreb budući da je ovaj projekt prošao i stručnu evaluaciju i od strane nadležnih ureda osnivača te je određen i širi stručni tim koji će raditi na provedbi pod vodstvom više savjetnice gradonačelnika, arhitektice Marine Ljubišić.

Projektna dokumentacija za obnovu i uređenje zgrade muzejske čuvaonice u Kačićevoj 9 koja je u vlasništvu Grada Zagreba izrađena je također uz pomoć fondova EU u okviru projekta “Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu” koji je sufinanciran iz strukturnih fondova Europske unije temeljem ugovora koji je potpisao korisnik i nositelj Hrvatska gospodarska komora u partnerstvu s Etnografskim muzejom krajem 2016.

18. -19. 5. 2021. – Konferencija “Muzejske čuvaonice – od brige o zbirkama do politike sabiranja”

Konferencija je održana u sklopu provedbe projekta Etnografskog muzeja „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ koji je sufinanciran iz fondova EU u okviru mehanizma ITU za obnovu brownfield lokacija Urbane aglomeracije Zagreb, a u povodu Međunarodnog dana muzeja 18. i 19. svibnja 2021. kako bi se javnost upoznala sa složenim izazovima povezanim s muzejskim čuvaonicama i dodatno pojačanim posljedicama globalne pandemije i razornih potresa. Cilj je bio senzibilizirati javnost za muzejske zbirke, te osvijestiti potrebe muzeja kako bi primjereno čuvali nacionalno blago za buduće generacije i učinili zbirke dostupne za građane.

Organizator Konferencije je Etnografski muzej, a suorganizatori: Muzejski dokumentacijski centar, Muzej za umjetnost i obrt, Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a i INTERCOM.

Više o konferenciji pročitajte: ovdje.

15. 4. 2021. – Uvođenje u posao izvoditelja radova

Po sklapanju ugovora izvođač se uvodi u posao s danom 15.04.2021. i s tim danom će se otvoriti građevinski dnevnik u koji će stručni nadzor evidentirati datum uvođenja u posao. Na lokaciji Kačićeva 9/2 prilikom uvođenja u posao osim predstavnika zajednice ponuditelja i stručnog nadzora građenja bili su predstavnici korisnika sredstava iz Etnografskog muzeja i predstavnici partnera Grada Zagreba.


Investitor je izvođaču i stručnom nadzoru dostavio primjerke projektne dokumentacije glavnog I izvedbenog projekta koje je izvođač preuzeo u prostorijama investitora. Jedan primjerak glavnog projekta sa žigom građevinske dozvole izvođač preuzima od investitora. Prvi dio poslova koji slijedi odnosi se organizaciju gradilišta obzirom na zahtjevnost pristupa.

12. 4. 2021. – prijava početka gradnje

Etnografski muzej je kao investitor u sklopu provedbe EU projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ koja se sufinancira sredstvima EU u okviru ITU mehanizma za brownfield investicije i sredstvima Grada Zagreba. a u kome je partner Grad Zagreb dao nalog za početak gradnje na rekonstrukciji postojeće zgrade sukladno izdanoj pravomoćnoj dozvoli građevinskoj dozvoli pravomoćnost od 11.04.2018. Nakon završenog postupka javne nabave za izvođenje radova odabrana je zajednica ponuditelja ING-GRAD d.o.o., Zagreb, i TEH-GRADNJA d.o.o., Zagreb, a za usluge stručnog nadzora građenja tvrtka CAPITAL ING d.o.o. iz Zagreba. O početku gradnje je obaviješten nadležni Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Također je izdan nalog stručnom nadzoru građenja za uvođenje u posao koji će se obaviti 15. travnja 2021. godine.

9. 4. 2021. – Potpisan ugovor za poslove stručnog nadzora građenja

Nakon provedbe otvorenog postupka nabave ugovorena je usluga stručnog nadzora građenja u sklopu projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.001.s tvrtkom Capital ing d.o.o. Objekt buduće čuvaonice se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline Donjeg Grada koja je zaštićena spomenička cjelina upisana u Registar kulturnih dobara, a njegovom rekonstrukcijom u skladu s natječajnim troškovnikom i izrađenom projektnom dokumentacijom treba se dobiti zgrada visoke energetske učinkovitosti, s višestrukim elementima održive gradnje, koja će sačuvati izvorne spomeničke karakteristike.


Ponuditelj će usluge stručnog nadzora izvršavati kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) i drugim primjenjivim podzakonskim aktima, te izvršavati sve ostale obveze definirane sadržajem usluge. Ugovoreni iznos troška 120.000,00 +PDV.

9. 4. 2021. – Potpisan ugovor sa zajednicom ponuditelja za izvođenje radova

U sklopu provedbe projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ koja se sufinancira sredstvima EU u okviru ITU mehanizma za brownfield investicije i sredstvima Grada Zagreba proveden je postupak javne nabave kojeg je u ime Etnografskog muzeja proveo Ured za javnu nabavu Grada Zagreba. U otvorenom postupku nabave je kao ekonomski najpovoljni ponuditelj bila zajednice ponuditelja: ING – GRAD d.o.o., Zagreb, Kalinovica 3/IV i TEH – GRADNJA d.o.o., Zagreb, Ksenije Kantoci 3. Troškovi radova prema odabranoj ponudi iznose 36.920.237,85 kuna bez PDV-a, a trošak radova se dijelom pokriva iz osiguranih sredstava EU a dijelom sredstvima Grada Zagreba. Grad Zagreb je potvrdio osiguranje potrebnih sredstava te je odlukom o odabiru nakon isteka propisanog roka žalbe i mirovanja Etnografski muzej sklopio ugovor s izvoditeljem dana 9. travnja 2021.

7. 4. 2021. – Inicijativa o stvaranju standarda za muzeje u komunikaciji s LGBT zajednicom

Nastavno na održanu radionicu na kojoj su sudjelovali projektni partneri iz Etnografskog muzeja, pokrenut je daljni dijalog između muzeja i udruge Iskorak kako bi se učinili potrebni koraci u prilagodbi muzeja u Hrvatskoj suvremenim standardima u komunikaciji i primjereno odgovorilo na potrebe LGBT zajednice, a posebno vezano uz kreiranja muzejskih standarda koji pridonose vidljivosti i uključivosti. Održan je sastanak predstavnika muzeja i udruge Iskorak dana 7. travnja 2021. godine na ZOOM platformi na kojemu su sudjelovali Goranka Horjan, Saša Tkalec i Željka Jelavić, a tema sastanka bila je mogućnost suradnje Etnografskog muzeja i udruge Iskorak po pitanjima promicanja uključivosti.

Goranka Horjan predložila je kreiranje priručnika za muzeje u digitalnom formatu, koji bi bio dobrodošao kada se rade komunikacijske strategije, a u kojem bi bile obuhvaćene teme:
• Adresiranje i komunikacija – što je poželjne komunikacije s LGBT osobama. Kako se obraćati, koji su termini prihvatljivi, istaknuti dinamičnost i otvorenost pri definiranju rodnih identiteta
• Sabiranje i muzeološke interpretacije – kako kreirati LGBT zbirke, suradnja vezana uz sabiranje, uočavanje specifičnosti , koji sadržaji su zanimljivi LGBT zajednici, različite muzeološke interpretacije i perspektive
• Signalizacija u prostoru muzeja – znakovni sustav koji uključuje rodno varijantne osobe.

Inicijativu je prihvatio koordinator Saša Tkalec, a važnost uključenosti LGBT korisnika u programe muzeja istaknula je i Željka Jelavić, voditeljica programa edukacije. Dogovoreni su daljni koraci u suradnji na implementaciji prijedloga.

11. 3. 2021. – Sudjelovanje članica projektnog tima na online radionici o LGBT baštini

U okviru horizontalnih aktivnosti predviđenih provedbom projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ projektni partneri su uključili i dijalog s osjetljivim skupinama, a jedna od njih je i LGBT zajednica. Članice projektnog tima Goranka Horjan i Iris Biškupić Bašić sudjelovale su na Radionici o LGBT baštini koja se održala 11. ožujka u 13:00 sati na ZOOM platformi. Radionica se sastojala od nekoliko kratkih prezentacija, interaktivnih vježbi i diskusije, a sudionicama iz Etnografskog muzeja izdane su potvrde o sudjelovanju.

Radionicu je organizirala udruga Iskorak, a vodio ju je Saša Tkalec, koordinator Iskoraka, specijalist sigurnosti i zaštite u području kulturne i prirodne baštine te doktorand na Sveučilištu u Lisabonu u istom području.