Naslovna slika

EU projekt

Sklopljen ugovor za zaštitne radove

18.01.2022.
10:00h
Etnografski muzej

Dana 18. siječnja 2022. godine Grad Zagreb je s tvrtkom Agrosan d.o.o. za naručitelja – Etnografski muzej, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, potpisao ugovor o pružanju usluga zaštitnih radova na muzejskoj građi (fumigacija, dezinsekcija i deratizacija) za projekt Provedba mjera zaštite za opremanje čuvaonice pokretne muzejske građe Etnografskog muzeja, br. 74-0151-21.

Dogovorena cijena usluge je 158.000,00 kn + PDV, odnosno ukupno s PDV-om 197.500,00kn. Rok za izvršenje usluge je od dana potpisivanja ugovora 31. ožujak 2022. godine.

Usluge obuhvaćaju sljedeće radnje:

  • Fumigacije u balonima od plinonepropusne folije
  • Fumigacije u cijelim prostorijama bez pravljanja balona
  • Fumigacije eksponata u vitrinama
  • Deratizacija prostora
  • Preventivna dezinsekcija nefumigiranog prostora Naručitelja sa 100 litara emulzije.

Za potrebe provođenja fumigacije Muzej će morati biti zatvoren četiri tjedna.