Stručne usluge

dokumentacija

Etnografski muzej jedna je od rijetkih muzejskih ustanova koja je ubrzo po osnivanju, 1919. godine, utemeljila prve dokumentacijske fondove i zbirke. Dokumentacija Muzeja obuhvaća stručno i znanstveno gradivo vezano uz zbirke predmeta i terenski rad i arhivsko gradivo vezano uz osnivanje Muzeja i njegov razvoj. Vladimir Tkalčić, prvi kustos Muzeja, objedinio je muzeološki, historiografski i etnografski pristup građi i uveo u muzejsku dokumentaciju prve evidencije o muzejskoj građi i terenskim istraživanjima. Osim brige za predmete, muzejski djelatnici svojim djelovanjem stvaraju i nove kulturne vrijednosti. Odjel Dokumentacije prikuplja i čuva rezultate tog rada. Osim izložbene djelatnosti, dokumentacija prati muzejske akcije, događanja i edukativnu aktivnost.

Pri osnivanju Muzeja u fundus je ušlo više etnografskih zbirki koje su obuhvatile nacionalnu i izvaneuropsku građu. Danas muzejske zbirke broje preko 85.000 predmeta. Zbirka zapisa vezana uz građu osnovno su stručno i znanstveno dokumentacijsko gradivo. Gradivo koje pomaže pri interpretaciji muzejskih predmeta je i zbirka slikovnih i zvučnih zapisa (fotografije, negativi, dijapozitivi, filmski i zvučni zapisi) nastala početkom 1920-ih zahvaljujući terenskim istraživanjima. Zbog svoje vrijednosti zapisi su postali kulturno dobro. Zahvaljujući današnjoj tehnologiji multimedijalni zapisi koji su se kvalitetom zapisa i komunikacijskim mogućnostima nametnuli svijetu, također se koriste i u muzejskoj djelatnosti i čuvaju se kao izvor podataka.

Kontakt

Aleksandra Vlatković

Voditeljica dokumentacije

T +385 1 550 7875

E avlatkovic@emz.hr

knjižnicA

Knjižnica Etnografskog muzeja djeluje preko 100 godina kao informacijsko središte za sve stručnjake iz područja etnologije i kulturne antropologije, ali i ostalih društveno-humanističkih znanosti. Osnovana je 1920. godine kao zaseban odjel Muzeja, a prve knjige u knjižnici bile su dar tadašnjeg ravnatelja Muzeja Salomona Bergera i kasnijeg ravnatelja Vladimira Tkalčića.

Prema vrsti, Knjižnica Etnografskog muzeja pripada specijanim knjižnicama poluotvorenog tipa. Njeni korisnici su svi zaposlenici muzeja, ali i brojni drugi stručnjaci iz srodnih institucija kao i studenti Etnologije i kulturne antropologije ili Tekstilno tehnološkog fakulteta. Nabavna politika oblikuje se primarno prema potrebama zaposlenika Etnografskog muzeja te se uz stručnu literaturu s područja etnologije i kulturne antropologije nabavlja i građa muzeološkog karaktera te kulturološki relevantna građa koja odgovara profilu Muzeja. Osim kupnjom, fond knjižnice se povećava i darom te razmjenom čemu u prilog govori dugogodišnja suradnja i razmjena građe s  50 institucija u Hrvatskoj i 150 izvan Hrvatske

U fondu knjižnice nalaze se značajna djela poput Fortisova Viaggio in Dalmazia (Venezia, 1774.), Carrarinog La Dalmazia descrita (Zara, 1846), Kraussove Anthropophyteie (Leipzig, 1904-) te druge raritetne i vrijedne publikacije. Od periodičkih publikacija knjižnica posjeduje gotovo sve relevantne naslove koji su izlazili na našem području u posljednjih stotinjak godina, kao i brojne strane etnografske časopise.

Trenutno fond knjižnice sadrži oko 25 000 svezaka knjiga i časopisa.

Od 1993. godine građa knjižnice se računalno obrađuje u Crolistu, sadržajno se obrađuje prema UDK i ključnim rječima, a od 2013. godine kreće se s unosom zapisa u knjižnični sustav Zaki.

Rad s korisnicima odvija se na dnevnoj bazi – davanje informacija, tematska pretraživanja, posudba, uvid u građu i sl., pri čemu se razlikuju interni korisnici (zaposlenici Muzeja) koji mogu posuđivati građu i vanjski korisnici (stručnjaci iz područja etnologije i kulturne antropologije, kolege iz drugih muzeja i knjižnica, studenti i dr.) koji imaju mogućnost korištenja knjižnične građe unutar prostora knjižnice. Članarina kao ni zakasnine se ne naplaćuju što doprinosi otvorenosti i uključivosti Knjižnice.

Knjižnica obavlja i obrazovnu djelatnost te je uz prethodni dogovor s Filozofskim fakultetom studentima 3. godine preddiolomskog studija informacijskih znanosti i 2. godine diplomskog studija bibliotekarstva omogućeno obavljanje stručne prakse u Knjižnici Etnografskog muzeja. Knjižnica je dostupna za stručni i znanstveni rad uz prethodnu najavu.

Radno vrijeme za vanjske korisnike: utorak, srijeda i četvrtak od 10:00 do 12:00 ili prema dogovoru.

Kontakt

Lorena Martinić

Voditeljica knjižnice

T +385 1 550 7876

E lorena@emz.hr

restauratorsko-konzervatorske radionice

Muzej od osnutka zapošljava djelatnike koji brinu o muzejskoj građi, no tek su 1960-ih formirani stručni odjeli prema kojima konzervatorsko-preparatorske radionice postaju dio Zajedničkih tehničkih službi muzeja. Donošenjem novog pravilnika 1977. godine Konzervatorsko-preparatorska služba postaje dio Stručno-znanstvenog odjela.

Konzervatorsko-restauratorska radionica za tekstil

Konzervatorsko-restauratorska radionica za tekstil Etnografskog muzeja zadužena je za zaštitu tekstilne, ali i druge osjetljive muzejske građe što uključuje pregled stanja predmeta, provođenje mjera preventivne konzervacije te složene konzervatorsko-restauratorske zahvate.

Radovi preventivne konzervacije podrazumijevaju aktivnosti kojima sprečavamo ili usporavamo propadanje muzejskog fundusa korištenjem pH neutralnih sredstava i materijala prilikom obrade građe te osiguravanjem optimalnih uvjeta za pohranu. Intervencije koje se izvode na predmetima prethodno se planiraju s kustosom voditeljem određene zbirke.

Kada je na predmetu neophodno izvršiti konzervatorsko-restauratorski zahvat primjenjuju se etičke odrednice koje uključuju minimalne intervencije, korištenje reverzibilnih metoda te dokumentiranje svih faza rada na predmetu. Svakom predmetu se pristupa pojedinačno te se uz zahvat velika pažnja pridaje i istraživačkim radovima koji pridonose boljem razumijevanju predmeta i zbirke.

Konzervatorsko-restauratorska radionica za drvo, keramiku, kamen i metal

Opseg poslova u Radionici obuhvaća preventivnu konzervaciju i složene konzervatorsko-restauratorske zahvate na predmetima izrađenima od drva, keramike, kamena i metala. U cilju što bolje zaštite građe intervencije se planiraju s nadležnim kustosom – voditeljem određene zbirke – ovisno o vrsti materijala, stanju predmeta, odnosno kategorizaciji oštećenja. U Radionici se također, u svrhu očuvanja izvorne forme, izrađuju kalupi i gipsani odljevi muzejskih predmeta sklonih brzom propadanju (npr. obredna peciva).

Osim primarnih, opseg poslova u Radionici uključuje izradu različitih dekorativnih i pomoćnih tehničkih elemenata, kao i opću tehničku podršku za potrebe povremenih domaćih i gostujućih izložbi.

Kontakt

Adrijana Gašparić

voditeljica Odjela restauratorsko-konzervatorskih poslova

T +385 1 4826 220

E agasparic@emz.hr

matična djelatnost

Etnografski muzej nositelj je provedbe prve razine matične djelatnosti za etnografske muzeje, zbirke i građu od 2004. godine. Matična je djelatnost organizirani oblik stručnoga djelovanja kojeg provode matični muzeji putem Sustava muzeja Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja kvalitete djelovanja muzeja uspostavljanjem jedinstvenog standarda i normi kroz stručni nadzor i stručnu pomoć pri unapređenju stručnog rada i usklađivanja rada unutar Sustava muzeja.

Muzejski dokumentacijski centar je središnje tijelo Sustava muzeja Republike Hrvatske. Svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezuju se u Sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa obavljanju muzejske djelatnosti.

Svrha i cilj

  • jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti / izgradnja standarda djelatnosti
  • promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja
  • poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja
  • podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja
  • jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta
  • jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija s ciljem zajedničkih i/ili komplementarnih projekata

Kontakt

Danijela Križanec-Beganović

Matičarka I. razine za etnografske muzeje i zbirke RH

T +385 1 4826 220

E dkrizanec@emz.hr