Naslovna slika

EU PROJEKT

Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici

01.01.2019. – 31.12.2021.
00:00h
Etnografski muzej

Naziv projekta:
Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici

Prijavitelj/nositelj:
Etnografski muzej

Partner:
Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta:
41.169.216,74 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
34,602.834,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2021. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta

Projekt Etnografskog muzeja (dalje: EMZ) „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ obnavlja brownfield lokaciju za negospodarsku namjenu u području kulture. Opći cilj je urediti vrijedan prostorni resurs unutar kulturno-povijesne cjeline Donjeg Grada namijenjen svim kategorijama građanima urbane aglomeracije Zagreb (dalje: UAZ) i turistima.

Očekivani rezultat je u zgradi od 2401,25 m2 (ugovor Grad i EMZ), dobiti 2292 m2 neto korisne energetski učinkovite zgrade za potrebe muzejskih čuvaonica, interaktivnog depoa i radionica koja će na taj način do 2023. postati kreativni referentni baštinski centar za različite grupe korisnika na području UAZ što će doprinijeti kvaliteti života na tom prostoru.

Naziv projekta je „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Nositelj Projekta i prijavitelj je EMZ koji je javna ustanova. Partner u Projektu je Grad Zagreb, osnivač EMZ. Projekt ne predstavlja državne potpore. Novouređena zgrada koristit će se za negospodarske svrhe, odnosno za zaštitu muzejskih zbirki koje su upisane u Registar kulturnih dobara pod brojem 4838, diseminaciju znanja i za uživanje u baštini kao resursu za promicanje kvalitete života građana.

Projekt se u cijelosti implementira na području Grada Zagreba na adresi Kačićeva 9/2. Lokacija je dio zaštićene spomeničke cjeline upisane u Registar pod brojem Z-1525. Zgrada je nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba dana ugovorom na trajno korištenje EMZ za obavljanje muzejske djelatnosti.

CILJEVI PROJEKTA

Projekt rješava ključni problem Grada Zagreba vezan uz nepostojanje uređenih muzejskih čuvaonica za smještaj muzejskih zbirki. Gradski ured za kulturu (dalje GUK), nadležan za muzejsku djelatnost, izradio je specifikaciju potreba zagrebačkih muzeja za čuvaonicima na način da je identificirane potrebe iz 2014. usporedio s projekcijom za 2030. godinu. Ukupne potrebe zagrebačkih muzeja za čuvaonicama za 2014. iznose 21,084m2 od kojih 18.008 m2 zahtijeva posebne uvjete čuvanja dok su projekcije za 2030. godinu 24,486m2 od kojih 21.205m2 zahtijeva posebne uvjete (Izvor: Interne tablice GUK). Uređenje 2401,25 m2 prostora u Kačićevoj u potpunosti će riješiti potrebe EMZ i smanjiti uočeni deficit u Gradu Zagrebu za oko 10% ukupnih potreba.

Opći cilj projekta je unapređenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana UAZ i turista koji je posjećuju te njezino stavljanje u punu negospodarsku funkciju s ukupno 2292 m2 neto korisnog prostora do 2023. godine.

Specifični ciljevi su:

  1. unapređenje rada EMZ rekonstrukcijom napuštene zgrade nekadašnje pivnice i njezinim uređenjem za muzejske čuvaonice i radionice kojim će se omogućiti razvijanje novih proizvoda i usluga temeljenih na baštini a koji su podloga za porast kvalitete kulturne ponude u UAZ.
  2. povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine UAZ i njezinog korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja kojima će se povećati dostupnost oko 85.000 predmeta zaštićene pokretne kulturne baštine i oko 40.000 jedinica audiovizualne građe;
  3. povećanje usklađenosti poslovanja EMZ s obvezujućim zakonskim propisima što doprinosi boljoj valorizaciji kulturne baštine o kojoj Muzej skrbi.

Projektna prijava uključuje slijedeće aktivnosti koje su sve prihvatljive unutar ovoga poziva:
• Priprema projektno-tehničke i investicijske dokumentacije (revizija troškovnika i izrada dokumentacije za nadmetanje)
• Obnova brownfield lokacije zgrade (rekonstrukcija napuštene zgrade)
• Izgradnja odnosno rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji (priključenje svih potrebnih priključaka)
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i projektna administracija
• Horizontalne aktivnosti

očekivani rezultati projekta

Projektom će se rekonstruirati i urediti zgrada EMZ u Kačićevoj za prostore čuvaonica, restauratorsko-preparatorskih radionica, otvorenog i studijskog depoa, fotostudio, te za specijalizirane programe s korisnicima.

Projekt donosi višestruke koristi različitim ciljnim skupinama u UAZ i usklađen je sa Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (dalje: SRUAZ). Projekt će prostornom, funkcionalnom i sadržajnom koncepcijom dati oslonac za održivi razvoj i inovacije temeljen na baštini i novim kulturno-antropoloških promišljanjima urbanog prostora. Muzej posjeduje sav potrebni sadržaj za provedbu Projekta koji će ciljeve projekt dugoročno ostvariti kroz:
• Uređenje čuvaonica, inventarizaciju, registraciju, procjenu vrijednosti muzejske građe i povećanje dostupnosti zbirki kao zalog za njihovo korištenje od strane sadašnjih i budućih generacija.
• Interaktivan, participacijski odnos s korisnicima koji osigurava ispunjenje njihovih kulturnih potreba u najvećoj mogućoj mjeri.
• Aktivnu suradnju s korisnicima u oblikovanju inkluzivnog muzeja s lepezom aktivnosti u restauratorsko – preparatorskim radionicama kako bi se razvile i njegovale posebne vještine i kompetencije.
• Stvaranje susreta i dijaloga kroz programe za ciljne grupe baštinskih stručnjaka i zainteresiranih umjetnika, dizajnera i ostalih grupa građana te posebno osjetljivih skupina kao što su slijepi i slabovidni, osobe slabije pokretljivosti i sl.
• Mjesto međugeneracijskog inkluzivnog dijaloga jer se predviđaju susreti starije populacije s mladim generacijama kroz interaktivne radionice u kojima mladi stječu mnoge praktične vještine transferom znanja starijih generacija (primjerice vezilačke radionice, izrada i preventivna zaštita igračaka, izrada tradicijskog nakita i sl.). S druge strane mlađe generacije pomažu starijima u korištenju digitalnih sadržaja.
• Mjesto okupljanja brojnih poslovnih dionika iz sektora kreativnih industrija koje nalaze inspiraciju u muzejskim zbirkama.

Rezultat projekta je obnovljena kompletna infrastruktura na zgradi EMZ u Kačićevoj 9/2 koja će se do 2023. godine staviti u punu funkciju. Smisao postojanja muzeja jest zaštita, čuvanje i komunikacija kulturne baštine za potrebe sadašnjih i budućih generacija kako to izrijekom navodi članak 2. Zakona o muzejima (NN 61/18) te ovaj projekt direktno doprinosi ispunjenju zakonskih obveza. Pri tome koristi inovativne načine za povećanje dostupnosti i komunikacije s korisnicima što uključuje:
• Uvedene nove tehnologije u muzejske čuvaonice i radionice te sve prateće prostore namijenjene za aktivnosti i pripremu programa za korisnike
• Uvedene nove muzejske sadržaje u ponudu muzeja
• Stvaranje mreža partnerstva kroz različite modele suradnje s dionicima u području baštine
• Povećanje dostupnosti muzejske građe građanima UAZ uz podršku novih tehnologija
• Unaprijeđenije promocije muzeja i povećanje vidljivosti korištenjem različitih promidžbenih alata

Kontakt

dr. sc. Zvjezdana Antoš, ravnateljica

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
HR-10000 Zagreb

zantos@emz.hr

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija